Gyepgazdálkodási Közlemények - Acta Pascuorum

http://biodiversity.unideb.hu/gygk.html

Tarrtalomjegyzék

 2018 -1-2

 • Bajnok Márta – Halász András – Szíjgyártó Anita – Tasi Julianna: A területhasználat hatása felhagyott szántó gyepesedési folyamatára   
 • Daniel Díaz Fernández – Varga Krisztina – Csízi István: Bio komposztadagok hatása egy arid termőhelyű ősgyep első növedékének hozamaira   
 • Kiss Réka – László Szabina – Tóth Katalin – Balogh Nóra – Godó Laura – Körmöczi Zsófia – Radócz Szilvia – Lukács Katalin: Eltérő kezelési típusok alkalmazása kékperjés láprétek fenntartására   
 • Margóczi Katalin – Kalóczkai Ágnes – Mihók Barbara – Fabók Veronika – Mile Orsolya – Bankovics András – Nagyné Grecs Anita – Kasza Veronika – Kovács Eszter: A legeltetés részvételi tervezése a Felső-kiskunsági szikes tavakon és pusztákon   
 • Schieszl Tamás – Tasi Julianna – Póti Péter – Halász András: Az akáclomb jelentősége a legeltetési idény megnyújtásában és a klímakárok mérséklésében
 • Varga Krisztina – Csízi István: Felhagyott juhlegelő degradációjának mérése   
 • Zimmermann Zita – Pápay Gergely – Szendrei Ferenc Bence: Szarvasmarha legelőként és kaszálóként hasznosított Tura melletti üde gyepek összehasonlító cönológiai elemzése 

 

2017-1-2

 • Nagy Géza: In memoriam Dr. Dér Ferenc

  Balogh Nóra: A növényfajok együttélését és fajgazdagságát befolyásoló biotikus tényezők száraz szikes gyepekben

  Halász András – Bencze Dezső – Póti Péter – Tasi Julianna: A megváltozott csapadékeloszlás és -intenzitás hatása a gyepek összetételére a Váli-völgyben

  Járdi Ildikó – Penksza Károly – Wichmann Barnabás – S.-Falusi Eszter – Bajor Zoltán: A Budai-hegység gyepterületein végzett természetvédelmi kezelések hatása a vegetációra 

  Kiss Péter János – Horváth Beáta: A Maros folyó töltései a relatív ökológiai indikátorértékek és a szociális magatartási típusok tükrében

  Kovácsné Koncz Nóra – Tóth Katalin – Radócz Szilvia – Béri Béla: Extenzív és intenzív húsmarha legeltetés természetvédelmi szempontú összehasonlító vizsgálata hortobágyi mélyfekvésű gyepekben

  Magyar Veronika – Penksza Károly – Szentes Szilárd: eltérően hasznosított gyepterületek biomassza produkciójának összehasonlító vizsgálata a Balatonfelvidéki nemzeti park területén

  Wichmann Barnabás – Tóth Andrea – Marosvölgyi Tibor Ádám: Bugamorfológiai vizsgálatok Tihanyi-félsziget magyar szürke szarvasmarha legelő Festuca taxonjain (előzetes vizsgálat) 

   

  Chris Dannhauser – Roelf Coetzee – Szilvia Orosz – Sándor Hajnáczki – Károly Penksza: Rangeland utilization by beef cattle in the dry Savanna areas of Southern Africa

  Járdi Ildikó – Pápay Gergely – Fekete György – S.-Falusi Eszter: Marhalegelők vegetációjának vizsgálata az Ipoly-völgy homoki gyepeiben

  Kiss Réka – Lukács Katalin – Godó Laura – Radócz Szilvia – Körmöczi Zsófia – Tóth Katalin: A fitomassza szerepe a Létavértesi Falu-rét fajgazdagságának fenntartásában

  Kovácsné Koncz Nóra – Penksza Veronika – Posta János – Béri Béla: Különböző szarvasmarhafajták legelői viselkedésének összehasonlító vizsgálata hortobágyi szikeseken

  Pápay Gergely – Marks Ibadzane – Járdi Ildikó – S.-Falusi Eszter: Természetvédelmi kezelések hatása gyepterületek vegetációjára a Gyöngyösi Sár-hegy TT mintaterületein

  Szabó Gábor – Zimmermann Zita – Csontos Péter – Wichmann Barnabás – Szentes Szilárd – Barczi Attila – Pápay Gergely – Járdi Ildikó – Penksza Károly: Nyílt homoki gyepek cönológiai és talajtani vizsgálata a Duna-Tisza közén

2016

Halász András – Díaz Fernández Daniel – Bajnok Márta – Tasi Julianna: Szakzsargon a gyepgazdálkodásban – Európai Uniós szakkifejezések honosítása – irodalmi áttekintés 

Hüse Bernadett – Radócz Szilvia: Városi gyepes területek szerepe a biodiverzitás fenntartásában – Esettanulmány Debrecen város zöldterületeinek felméréséből 

Mészáros László – Wichmann Barnabás – Nagy Anita – Penksza Károly: Dunaújváros környéki rekultivált felszín és természetes löszterület gyepeinek összehasonlító vizsgálata 

Penksza Károly – Fehér Ádám – Saláta Dénes – Pápay Gergely – S.-Falusi Eszter – Kerényi-Nagy Viktor – Szabó Gábor – Wichmann Barnabás – Szemethy László – Katona Krisztián: Gyepregeneráció és vadhatás vizsgálata cserjeirtás után parádóhutai (Mátra) mintaterületen

Szabó Gábor – Zimmermann Zita: Balaton-felvidék (Badacsonytördemic, Balatoncsicsó) szarvasmarha-legelőinek természetvédelmi és a fajok relatív ökológiai szerinti értékelése

Szentes Szilárd: A szürke fenyérfű (Bothriochloa ischaemum L.) magyarországi előfordulása és gyepgazdálkodási helyzete (irodalmi áttekintés) 

Varga Krisztina – Kiss Réka: Gyeprekonstrukció fű- és kétszikű magkeverékek vetésével

 

Godó Laura – Hüse Bernadett: Városi gyepes területek szerepe a faji sokféleség fenntartásában

Herczeg Edina – Szabó Gábor – Zimmermann Zita – Nagy Anita – Wichmann Barnabás – Penksza Károly:
Természetvédelmi kezelések hatása a dél-tiszántúli szikes gyepek vegetációjára 

Katona Krisztián – Fehér Ádám – Szemethy László – Saláta Dénes – Pápay Gergely – S.-Falusi Eszter – Kerényi-Nagy Viktor – Szabó Gábor – Wichmann Barnabás – Penksza Károly: Vadrágás szerepe a mátrai hegyvidéki gyepek becserjésedésének lassításában

Pápay Gergely: Cserjeirtás után magára hagyott, legeltetett és kaszált gyepterületek vegetációjának összehasonlító elemzése után parádóhutai (Mátra) mintaterületen

Tasi Julianna – Bajnok Márta – Halász András – Marks Ibadzane – Penksza Károly: Az ökológiai mutatók és a jelzőnövények ismeretének jelentőége a gyepgazdálkodásban. 1. rész: A talaj vízháztartása és
kémhatása 

Wichmann Barnabás – Fehér Luca: Hucul lólegelők botanikai és természetvédelmi szempontú vizsgálatai az Öreg-Bakonyban

 

2015

Kerényi-Nagy Viktor – Penksza Károly: Javaslatok a NATURA2000 jelölőfajok bővítésére – közösségi jelentőségű rózsa és galagonyafajok 

Kovácsné Koncz Nóra – Béri Béla: Extenzív hasznosítású gyepek élőhely-kezelése különböző szarvasmarhafajták legeltetésével – áttekintés 

Penksza Károly – Pápay Gergely – Házi Judit – Tóth Andrea – Saláta-Falusi Eszter – Saláta Dénes – Kerényi-Nagy Viktor – Wichmann Barnabás: Gyepregeneráció erdőirtással kialakított gyepekben mátrai (Fallóskút) mintaterületeken 

Póti Péter – Fogarasi Laura Ilona – Tasi Julianna – Bodnár Ákos – Pajor Ferenc: Elgyomosodott terület kultúrállapotának javítása kecskékkel 

Szentes Szilárd: A szürke fenyérfű (Bothriochloa ischaemum L.) allelopatikus hatásának áttekintése

Tóth Edina: Szarvasmarha- és juh legelés hatásának összehasonlítása szikes gyepek fajösszetételére 

Wichmann Barnabás – Péter Norbert – Saláta-Falusi Eszter – Saláta Dénes – Szentes Szilárd – Penksza Károly: Cönológia és természetvédelmi vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park Kelemen-széki magyar szürke marha és házi bivaly legelőin 

2014

Bálint Piroska – Balogh Nóra – Kelbert Bernadett – Radócz Szilvia – Tóth Katalin: Fitomassza dinamika homoki gyepek szekunder szukcessziója során 

Hajnáczki Sándor – Illyés Eszter – Donkó Ádám – Szabó Gábor – Zimmermann Zita – Penksza Károly: Magas biológiai értékű tömegtakarmányt biztosító gyep kialakítása az ökológiai gazdálkodás keretei között: előzetes eredmények  

Hajnáczki Sándor – Stilling Ferenc Tamás – Zimmermann Zita – Szabó Gábor – Póti Péter – Házi Judit – Kerényi-Nagy Viktor – Wichmann Barnabás – Penksza Károly: Kecskelegelők botanikai és természetvédelmi vizsgálatai és értékelése

Kalmár Zsuzsanna: Természetvédelmi célú gyeprekonstrukció rövid távú eredményei dombvidéki löszgyepekben és erdőssztyepréteken 

Mráz Benedek – Katona Krisztián: Állati magterjesztés, kiemelten a vaddisznó (Sus scrofa) szerepe a növényzeti mintázatok kialakulásában – áttekintés 

Radócz Szilvia – Sonkoly Judit – Tóth Edina – Kiss Réka – Tóth Katalin: Gyepesített területek fajgazdagságának növelése kolonizációs ablakok segítségével 

Tasi Julianna – Bajnok Márta – Halász András – Szabó Ferenc – Harkányiné Székely Zsuzsanna – Láng Vince: Magyarországi komplex gyepgazdálkodási adatbázis létrehozásának első lépései és eredményei

2013

Bók Tünde: Természetes gyepek tájléptékű védelme a Hortobágyi Nemzeti Park határzónájában 

Fehér Zsófia – Szőke Péter – Saláta-Falusi Eszter – Fürjes Zsuzsanna – Wichmann Barnabás: A tájhasználat hatása a Naszály hegylábi gyepek fajösszetételére 

Hődör István: Felhagyott jószágállások növényzetének vizsgálata a Hortobágyi Nemzeti Parkban 

Hüse Bernadett: Magyar szürke szarvasmarha legeltetés hatása hortobágyi szikes gyepek növényzetére 

Miglécz Tamás – Donkó Ádám – Török Péter – Valkó Orsolya – Deák Balázs – Kelemen András – Tóth Katalin – Drexler Dóra – Tóthmérész Béla: Magkeverékek fejlesztése fajgazdag szőlősorköz-takarónövényzethez  

Török Gábor – Bajnok Márta – Béres András – Harkányiné Székely Zsuzsanna – Tasi Julianna: Az időjárási tényezők és a hasznosítási rendszerek hatása a terméshozamra és a minőségre néhány pázsitfűfaj esetében  

Török Gábor – Bakos Gyula Máté – Kasperné Szél Zsuzsanna – Béres András – Tasi Julianna: Túlérett kecsketrágyával végezett szervestrágyázás a vegetációs időszak alatt 

Török Gábor – Szőr Balázs – Kasperné Szél Zsuzsanna – Béres András – Tasi Julianna: Adatok a tarlómagasság hatásának vizsgálatáról a szárazanyaghozamra és botanikai összetételre 

Wichmann Barnabás – Szentes Szilárd – Házi Judit – Sutyinszki Zsuzsanna – S. Falusi Eszter – Besnyői Vera – Penksza Veronika – Fehér Zsófia – Nagy Anita – L. Szabó Zsuzsanna – Kiss Tímea – Penksza Károly: Magyar szürke szarvasmarhával végzett legeltetés hatása a vegetáció fajösszetételére Balaton-felvidéki mintaterületeken 

2012 1-2

Balogh Nóra: Homoki gyepek spontán regenerációja kiskunsági parlagokon.

Besenyői Vera - Szerdahelyi Tibor - Bartha Sándor - Penksza Károly: Kaszálás felhagyásának kezdeti hatása nyugat-magyarországi üde gyepek fajkompozíciójára.

Kelbert Bernadett: Kaszálás felhagyás hatása helyreállított szikes és löszgyepek vegetációjára.

Miókovics Eszter - Rozner György - Bódis Judit: Tájhasználat és gyephasznosítás Natura 2000 területen – esettanulmány a Balatonkeresztúri rétek példáján

Pápay Gergely - Új Boglárka: Természetvédelmi élőhelykezelés hatása a gyöngyösi Sár-hegy gyepterületeinek vegetációjára.

Szabó Gábor - Zimmermann Zita: Földalatti ökoszisztéma-mérnök fajok szerepe a gyepek fenntartásában.

Tóth Katalin: Biomassza-fajgazdagság kapcsolatok vizsgálata szikes gyepekben és vizes élőhelyeken.

Uj Boglárka - Viszló Levente - Bartha Zsuzsa - Gyulai Ferenc: Összehasonlító botanikai és természetvédelmi vizsgálatok telepített és felújított gyepekben a Csákvár melletti Páskom területén.

2011

2010

2009

 

2008/1

 

 

2006/1

 

 

2005/2

Kádár Imre
Műtrágyázás hatása a telepített gyep ásványi elemfelvételére 4.
3-10
 
Kádár Imre - Győri Zoltán
Műtrágyázás hatása a telepített aminósav tartalmára és hozamára 5.
11-20
 
Bándi Enikő - Russu Tibor
A tájhasználat változása a Fiság-völgyében 1980-2003 között
21-22
 
Antal Diana - Mihok Ciprian - Csedo Carol
The vegetation of the pastures from the Aninei mountains
23-25
 
Mihok Ciprian - Antal Diana-Simona - Csedo Carol
The repartition of Aconitum species throughout the Romanian Carpatians
26-28
 
Levente Czeglédi - Adrea Radácsi
Overutilization of pastires by livestock
29-35
 
Legeltessünk?
Vinczeffy Imre
36-39
 
Szemle Rovat
 
Jakab Zsigmondné - Pászor voltam Farkaslakán
41-57
 

2005/1

Vinczeffy Imre
In memoriam Sipos Aladár
3
 
Sipos Aladár
A legeltetés fontosabb ökonómiai szempontjai
3-4
 
Vinczeffy Imre
Legelőink különleges értékei
5-24
 
Simon Tibor
Gyeptársulások indikációi
25-27
 
Magyar Ildikó Enikő - Szemán László
Mezőgazdasági érték vizsgálata telepített extenzív gyepeken
28-35
 
Kádár Imre
Műtrágyázás hatása a telepített gyep termésére és N-felvételére 1.
36-45
 
Kádár Imre - Győri Zoltán
Műtrágyázás hatása a telepített gyep takarmányértékére és tápanyaghozamára 2.
46-56
 
Kádár Imre
Műtrágyázás hatása a telepített gyep ásványi elemtartalmára 3.
57-66
 
Székely Gabriella - Novák Ildikó - Tulok Mária - Bodor Zsófia - Héjja Mariann
Édeskömény (Foeniculum vulgare mill.) populációk fagytűrő-képességének vizsgálata
67-69
 
Antal, Diana-Simona - Csedö, Carol
The madicinal plants from the pastures of the Aninei mountains
70-72
 
Nábrádi András
A gyep gazdasági összefüggései
[Teljes szöveg (PDF)]

2003/1

"Köszöntő

Köszöntöm az Olvasót, aki a kezében tartja az MTA Agrártudományok Osztálya legújabb tudományos testületének, a GYepgazdálkodási Bizottságnak folyóiratát. A legeltetéses állattartás az emberiség történelme során mindig alapvetően fontos volt az élelmiszer biztosításában. Ismereteink és újabb tapasztalataink szerint az utóbbi 2 évszázadban egyre távolodtunk a legelőgazdálkodás lehetőségeinek kihasználásától. Ezért szükséges a legeleőgazdálkodásunk multidiszciplináris megközelítésű újragondolása.

Ezt a kényszerítő helyzetet érzékelte a hazai legelőgazdálkodás szerény számú tagból álló csoportja és kereste a megoldást. A legelőgazdálkodáson alapuló élelmiszertermelésnek szétágazó társadalmi, területfejlesztési következményei is lesznek; mindenekelőtt több legeltető állattenyésztő, takarmányos, botanikus, környezet- és természetvédő, műszaki szakember, ökonómus csatlakozott a legelősökhöz, aminek következtében tevékenységük színesebbé, élénkebbé és eredményesebbé vált.

A legelők sajátos értékét a nagy élettani hatású gyógy-, mézelő-, ízesítő növények adják meg, amelyeken kialakult a legelőállatok serege és amelyeket genetikai kódjuk szerint legelve fogyasztják. A természetes legelő növényzetének ásványianyag- és aminósavösszetétele változatos, 70-80%-kal meghaladja a szántón termesztett monokultúráét, szükségtelen a premix-adalék, mert élettani kötésben található a vegyes növényzetben minden szükséges hatóanyag. Ezért 2 ezer km távolságra is elhajtották nevelt állatok csordáit, nyájait, kondáit és megérkezésükkor minőségi áruként vásárolták meg. Sok évszázadon keresztül a legelőn nevelt állatok biztosították az ország bevételének 65-75 %-át.

Legelőgazdálkodásunknak sajnos alapvető gondjai vannak. Mindenekelőtt nem szerveztek számukra tanintézetet a XIX. században és ez az örökség állandósult. Csak 1990-ben szervezték meg Gödöllőn az első gyepgazdálkodási tanszéket (V.I. javaslatára Dohy J. akkori rektorhelyettes döntése alapján). Ez azt is jelenti, hogy még sok pótolni és fejleszteni való. A Legelőseink mégis eredméynesen tevékenykednek, mert az MTA Állatnemesítési, -tenyésztési és Takarmányozási Bizottság keretében előbb gyepgazdálkodási munkacsoportot hoztak létre, amely 2 éves eredményes tevékenység után albizottsággá fejlődött és újabb 4 év után az Agrártudományok Osztálya önálló Gyepgazdálkodási Bizottsággá minősítette.

A legelős szakmának nem volt sajtója, ami nagyon nehezítette eredméyneik közlését. Most megoldódott ez a gond is, a Gyepgazdálkodási Közlemények megjelenésével.

Bízunk abban, hogy a hazai és nemzetközi szakmai gárda szívesen fogadja Osztályunk legújabb bizottságának közleményeit, egyben kérjük és várjuk szíves észrevételeiket."

Horn Péter
az MTA rendes tagja,
az Agrártudományok Osztályának
elnöke

Vinczeffy Imre
Gyepgazdálkodásunk jellemzése
4-12
 
Kátai János  - Veres Edina
Gyepek talajának és rizoplánjának összehasonlítása
13-17
 
Avasi Zoltán
Légköri szennyezés legelőn
18-21
 
Margóczi Katalin
A Bugaci puszta legeltetett és nem legeltetett részének összehasonlítása a vegetáció természetessége szempontjából
22-24
 
Szabó István - Bódis Judit - Zentai Kinga - Szekeres Rita
A Balaton-parti legeltetéses állattartás tapasztalatai természetvédelmi szempontból
25-28
 
Loch Jakab 
A magnéziumtrágyázás hatása a füvek termésére és ásványianyag tartalmára
29-31
 
Győri Zoltán - Alapi Krisztina
A Felső-Tisza ártéri legelőinek ásványianyag-tartalma
32-34
 
Zsuposné Oláh Ágnes - Kota Mariann - Vinczeffy Imre
Néhány gyógyhatású gyepalkotó növény mikrobiológiai értékelése
35-38
 
Szabó László Gy.
Növényi hatóanyagok gyepnövényeinkben
39-41
 
Szemán László
Parlag gyepek javítása
42-45
 
Czinkóczky Mihály
Szőlő ültetvények füvesítése
46-48
 
Horn Péter - Nagy János - Dér Ferenc
A legeltetésre alapozott gímszarvastartás néhány kérdése
49-50
 
Scholz, Heiko - Fahr, Rolf-Dieter - Schäfer, Stephan - Stefler József
Abrak-kiegészítés hatása húsmarhaborjak teljesítményére a legeltetési periódusban és az azt követő hízlalásban
51-54
 
Lapis Miklós - Felföldi János - Koch Krisztina
Gyepterületek különböző állatfajokkal történő hasznosításának gazdaságossága
55-59
 
Bukovinszky László
A pásztorok háziipara és népművészete
60-62

 

Meghatározatlan